ANBI

Volle Evangelie Gemeente Effata

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

RSIN/fiscaal nummer 805494534
(registratienummer VPE) 101232

Contactgegevens

Straatnaam en nummer: Kerklaan 20
Postcode en woonplaats: 2911 AD  Nieuwerkerk ad IJssel
Telefoonnummer: 06-46111561
E-mailadres: info.vegeffata@gmail.com                                                                                          
Website: www.veg-effata.nl

Doelstelling volgens interne regelgeving

Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleidsplan van de gemeente is hier te vinden.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid

Het algemeen beleid wordt uitgevoerd door het leider team. Dit bestaat uit tenminste 3 leden waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester maar kan aangevuld worden met andere geestelijk werkers. Allen functioneren op basis van vrijwilligheid en ontvangen geen bestuurlijke beloning.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er wekelijkse bidstonden gehouden en viert de gemeente iedere maand Heilig Avondmaal. Iedere maand Doopdiensten en opdraagdiensten worden gehouden wanneer van toepassing. Wilt u meer informatie:www.veg-effata.nl

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten

Begroting 2020

Begroting 2019

Werkelijk 2019

Begroting 2018

Werkelijk 2018

Begroting 2017

Werkelijk 2017

1. Opbrengsten uit bezittingen

       

2. Bijdragen gemeenteleden

 21.000 20.000 21.809 20.000 21.753 20.000 23.425

2a. Waarvan geoormerkt voor derden

  3.950     

3. Subsidies en overige bijdragen van derden

       

Totaal baten

21.000

20.000

25.759

20.000

21.753

20.000

23.425

Lasten

       

4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)

 6.000 8.000 11.213 6.000 7.678 5.000 2.226

5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 4.500 2.5004.502 6.000 2.436 5.000 5.139

6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 2.500 2.000 2.330 1.250 1.897 1.0001.242 

7. Lasten kerkelijke gebouwen

 4.900 5.000 4.800 4.800 4.800 5.050 4.800

8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen

 100 500 50 1.200 400 2.000 1.400

9. Lasten beheer en administratie

 2.000 1.800 2.142 360 1.796 300 364

10. Lasten overige eigendommen en inventarissen

 1.000 200 1.552 250 952 1.000 1.722

Totaal lasten

21.000

20.000

26.589

19.860

19.959

19350

16.893

        

Resultaat (baten – lasten)

0

0

-830

140

1.794

650

6.532