Privacy Beleid-VEG Effata

Privacy beleid – VEG Effata

Via internet wordt allerlei informatie gedeeld over de activiteiten van de  gemeente.  VEG Effata hecht waarde aan de bescherming van ieders privacy en daarom is hieronder het beleid vastgelegd in verband met de plaatsing van persoonsgegevens en foto’s op de website en social media. Wanneer het gaat om persoonsgegevens wordt zorgvuldigheid en terughoudendheid betracht.  Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor administratie gelden wettelijke bewaartermijnen.

Doel van verwerking                              
Als plaatselijke  gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band en betrokkenheid en het bijeenzijn rondom het Woord van God. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, het delen van lief en leed etc.

Privacy                                                                    
Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op  de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadres info.vegeffata@gmail.com

Opname beeldmateriaal zoals foto’s en video                                                                       
Het is aan gemeenteleden, gasten en derden niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vanuit het leiderteam tijdens activiteiten georganiseerd door VEG Effata foto’s en video-opnames te maken.

Gemeenteleden mogen pas na toestemming van leiderteam foto’s maken of filmen in de gemeente of tijdens activiteiten van VEG Effata. Deze mogen alleen via de officiële kanalen van VEG Effata worden gedeeld. Het moet vooraf duidelijk zijn voor welk doel de foto’s en video’s worden gemaakt. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de mate waarin toestemming is gegeven door de gemeenteleden en de kinderen van de gemeenteleden die gefotografeerd/gefilmd worden.

Voor foto’s van gemeente activiteiten welke openbaar geplaatst worden, moeten gemeenteleden vanaf 12 jaar en ouder vooraf toestemming geven middels een toestemmingsformulier. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kunt u altijd bezwaar maken tegen plaatsing.

Tv-, video-opnamen                                 
VEG Effata  is hier terughoudend in. Alle verzoeken om video- of foto-opnamen te mogen maken voor extern gebruik worden eerst ter goedkeuring aan het leiderteam voorgelegd. De aanvragen worden getoetst aan het protocol en voorwaarden worden vastgelegd. Toestemming tot filmen of het maken van foto’s door externen wordt alleen verleend indien zij ter opbouw en stichting van de Gemeente zijn en passen binnen de waarden en normen.

Bezwaar                                                                 
Wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, dan kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info.vegeffata@gmail.com De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

Gebruik persoonsgegevens                
Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met het leiderteam via info.vegeffata@gmail.com

Verzamelen persoonsgegevens                                            
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens                                            
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Ten behoeve van het opstellen van uw jaaroverzicht en de financiële administratie worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt. Gegevens worden bewaard overeenkomstig de regelgeving vanuit de overheid.

Tijdens het uitzenden van kerkdiensten als ook in mailingen/nieuwsberichten kunnen namen genoemd worden om zodoende de overige gemeenteleden te informeren over activiteiten, gebedspunten etc.  

Toestemmingsformulier VEG Effata
Overeenkomstig hetgeen beschreven is in het Privacybeleid van VEG Effata en overeenkomstig de AVG geef ik toestemming tot verwerking van mijn persoonsgegevens.

Deze toestemming geldt tevens voor mijn kinderen onder de 12 jaar: